BRATRSTVO


Bratrstvo se stalo mocnou organizací v době, kdy byl svět postaven před hrozbu totálního zničení Černou legií. Vliv Bratrstva se projevuje v celé sluneční soustavě, od Merkuru až po Pluto.

Nad války korporací se povznášejí členové Bratrstva, duchovní strážci lidství. V čele Bratrstva stojí Kardinál, nejmocnější muž dějin, v očích obyčejných lidí téměř nadpozemská bytost s obrovskou psychickou , morální i světskou mocí. Slouží mu miliardy. Misionáři šíří jeho slovo. Inkvizitoři pronásledují jeho kacířské nepřátele. Jeho proroci v jeho jménu vzývají tajemné síly Umění. Bezpočetní fanatičtí vojáci jsou připraveni zemřít na jeho rozkaz. Víra v Kardinála je tím posledním, co drží lidstvo pohromadě. Lidé všech korporací s výjimkou Kybertroniku pravidelně navštěvují mše a naslouchají kázáním ve věžatých katedrálách, kde jsou na zdech vepsány věčné pravdy Kronik. Občané všech korporací znají jeho poselství naděje a vykoupení. Všichni potřebují v něco věřit, neboť doba je temná.

Řád bratrstva je přísně hierarchický.
Vůdcem je KARDINÁL, a přímo pod ním je Kurie. Tato rada se dělí na čtyři Direktoráty.

PRVNÍ DIREKTORIÁT- MYSTIKOVÉ- Je rozdělen do tří sekcí:
KINETICI- používají umění k manipulování realitou, k vytváření fyzických fenoménů pro obranné, útočné a rozkladné účely. Ovládají perfektně iluze a přeměny živlů.
TELEPATÉ- se zabývají tajemstvím mysli. Používají svých schopností k prohledávání a manipulování myslí myslících bytostí. Mají moc překračovat běžné mentální bariéry lidí a rozumět jejich myšlenkám, vzpomínkám, pocitům, emocím a podvědomým aktivitám. Jsou možná ještě obávanější, než Kinetici.
VIZIONÁŘI-(Proroci a Kronikáři) zkoumají budoucnost a minulost a s pomocí prastarých sil se dívají dopředu i dozadu a zkoumají dějiny i budoucí osudy lidstva. Jejich učňové tráví čas věčným úkolem sepisovat současné dění ve světě a popisovat nápor Černé symetrie pro budoucí kronikáře. Strážci Umění jsou nejtajemnější z mystiků Bratrstva. V jejich vybraných oblastech bádání dosáhli takového mistrovství, že se mohou srovnávat s Kardinálem. Jsou jeho poradci v otázkách mystických sil.

DRUHÝ DIREKTORIÁT- INKVIZICE- Pátrá po kacířích a agentech Temnoty a vede vyšetřování a soudy, také jsou ji podřízeny všechny armády Bratrstva v přímém střetu s Černou legií. Inkvizice šíří očistný plamen a slouží jako soud, porota i výkonná moc ve všech záležitostech, které obsáhne. Speciální jednotkou Inkvizice jsou Mortifikátoři.

TŘETÍ DIREKTORIÁT- MISIE- Tento direktoriát je největší a jeho úkolem je šířit poselství Bratrstva a udržovat jej. Nejvýznamnějšími sekcemi jsou Mise, sekce Artefaktů a sekce Písem.

ČTVRTÝ DIREKTORIÁT- ADMINISTRATIVA - Administrativa se stará o každodenní běh bratrstva a dozor aktivit megakorporací. Většina zaměstnanců tohoto direktoriátu jsou obchodníci a diplomaté. Jednou z nejdůležitějších činností tohoto direktoriátu je zajištění dostatku zdrojů pro plnění pslání Bratrstva. tyto zdroje pocházejí částečně z darů věřících a z kořisti výprav, avšak největší část přichází jako důsledek finančního zapojení Bratrstva v korporacích. Diplomaté bratrsva jsou velmi zkušení a nemilosrdní, při dosahování svých cílů se nezastaví před ničím, používají výhrůžek, násilí, ale také exkomunikace či vyšetřování Inkvizicí.

SKUTEČNOST:

(Potomkův názor, a jistě ne jen jeho.) Bratrstvo je skorumpovaná organizace, která využila příchodu černé legie k získání moci. Svůj vliv používá spíše než k zásahům proti černé legii více k vlastnímu obohacení a zasahuje jen tam, kde je to nezbytně nutné, nebo tam, kde hrozí, že by jejich hnusné praktiky mohl někdo odhalit. Jestliže si kdokoliv dovolí mít "vlastní názor", je prohlášen za kacíře a zlikvidován. O tom, že umění bratrstva není úplně "čisté" napovídá i fakt, že existuje spousta odpadlíků, kteří používají umění ve vlastní prospěch či rovnou ve prospěch Černé legie.

NĚKTERÉ OSOBNOSTI BRATRSTVA

Vestálka

POŽEHNANÁ LAURA VESTÁLKA

Požehnaná Laura Vestálka je žijící legendou oddanosti kardinálovu Světlu. Vede několik oddílů Sesterstva Druhého Direktorátu od vítězství k vítězství. Její rychlost a virtuozita v boji jsou pověstné a každý, kdo kdy bojoval po jejím boku ve jménu kardinálova Světla proti Temnotě, je na to patřičně hrdý. Lauru si vysoce cení i všechny korporace, neboť vedla bezpočet operací Kartelu namířených proti Černé legii.
Laura má kopí Castigator. Ukula si jej vlastníma rukama a její zbraň je mnohem lepší, než obvyklá kopí tohoto druhu. Vedle kopí má ještě pistoli Nemesis. A samozřejmě ovládá Umění.

MORTIFIKÁTOR CRENSHAW

Jméno Crensaw je v druhém direktorátu Bratrstva - Inkvizici - živou legendou. Crensaw je jedním z jejich Mortifikátorů, speciálně vycvičených zabijáků k likvidaci jakýchkoli osob nebezpečných či nepohodlných pro Bratrstvo a Kardinála. Žádný jiný Mortifikátor v celé historii Inkvizice neuspěl v tolika náročných misích. Legenda praví, že žádná z jeho akcí zatím ještě nebyla neúspěšná, tedy alespoň ne jeho vinou. V každé legendě se skrývá kus pravdy.
Crenshaw je vždy oblečen do černého mortifikátorského hávu a nikdy nesundává svou helmu, a to ani ve společnosti svých spolubratří. O své činnosti mluví velmi zřídka a pokud se k tomu odhodlá, popisuje své činy stručně a jasně, lakónská tradice. Stejně jako nelze spatřit jeho obličej skrytý pod maskou, nelze ani nahlédnout do jeho duše. Když mluví, vyjadřuje se vždy v podobenstvích a z jeho úst vycházejí pouze slova napsaná v knize Zákona.
Crenshaw používá pistoli Lavina a meč Smrtodávič, který mu věnoval osobně sám Kardinál.

ARCIINKVIZITOR SALVATORE NIKODEMUS

Inkvizitor Nikodemus se narodil jako nejmladší syn v neurozené Bauhauské rodině. Již v ranném mládí se u něj projevila schopnost vnímat Umění. Jelikož v jeho rodině byla odnepaměti silná víra a respekt k Bratrstvu, chlapec byl dán na výchovu církvi. Dlouho a tvrdě studoval a zdokonaloval se v Umění, až se propracoval díky svým schopnostem mezi nejlepší absolventy akademie Umění. V průběhu svých studií také přijal jméno Nikodemus (podle jednoho martyra Bratrstva v dávné minulosti).
Když Nikodemus nakonec ve svých magických schopnostech přerostl své učitele, byl promptně povýšen do Druhého Direktorátu, přesněji řečeno do inkvizitorské sekce. Po nezbytném zaučení se ukázal býti velmi kvalitním Inkvizitorem. Salvatore byl neúnavný v pátrání po nejmenších náznacích vlivu Černé symetrie. Jeho odhodlání a schopnosti mu vynesly titul Arciinkvizitora. Bratrstvo věří v jeho schopnosti a spoléhá na něj do té míry, že mu přiděluje speciální nejobtížnější mise a předem je tím pádem považuje za vyřízené.
V boji Nikodemus používá modifikovaný AC-40 známý pod jménem Gabriel. Je to útočná puška spřažená s plamenometem vybavená řetězovým bajonetem. Dominik

KARDINÁL DOMINIK

Kardinál Dominik je kardinálem katedrály na Luně a tím de facto druhým mužem v bratrstvu. Je členem Kurie a v hloubi srdce doufá, že se jednoho dne stane nejvyšším Kardinálem. Netuší, že nemá šanci.
Dominik, též přezdívaný šerif Luny je nechvalně proslulý svou zálibou v utrpení. Nic ho nepotěší více, než když má možnost dlouhé hodiny řídit výslech nějakého kacíře. Aby získal odpovědi na své otázky, nezastaví se vůbec před ničím. Pohled na zcela zmrzačené tělo je pro něj běžným zážitkem. Čím více bolesti způsobí, tím lépe.
Dominik je postarší zatrpklý muž. Nemá v sobě kouska radosti ani citu a jeho oči se rozjasní pouze tehdy, má-li možnost způsobit utrpení někomu jinému. Je netrpělivý a na své podřízené často řve a vylévá si na nich zlost. Od svého okolí očekává naprostou poslušnost a oddanost a má-li dojem, že ji u někoho nenalézá, ukáže na něm okamžitě názorně ostatním, jak jedná s takovými zrádci.
Dominik je člověk s obrovskou mentální silou a je zcela oddán svým zásadám, je velmistrem v Umění a ztělesněním světla, což mu dává imunitu vůči černé symetrii. Kamkoliv se hne, nosí s sebou Dominik svůj meč, který nazývá Světlonoš.