KARTEL

Megakorporace, postaveny tváří v tvář neústupným útokům Černé legie, uzavřely mezi sebou nepevné a dočasné příměří. Tak velká je moc Černých apoštolů, že se korporace rozhodly spojit proti nim. Proto byl založen Kartel, organizace, která jedná jménem všech megakorporací a snaží se udržet vratké příměří a koordinovat boj proti Černé legii. Největší silou Kartelu jsou slavní Doomtroopeři, rekrutující se z řad těch nejlepších bojovníků všech korporací, trénovaní k dokonalosti přesahující představivost normálních smrtelníků. Až do nynějška byl Kartel úspěšný pouze částečně. Podařilo se mu dosáhnout několika úspěchů proti Černé legii, avšak naprosto selhal ve snahách udržet mír mezi korporacemi. Kartel je skutečně spíše než reprezentantem jednoty lidstva místem, kde se korporace pokoušejí jednat o dočasném zastavení nepřátelství. Přesto poskytuje křehkou naději, že by jednotné lidstvo mohlo povstat v odporu proti Černé legii.

Vznik

Aby mohly Megakorporace řešit vzájemné neshody na čistě diplomatické úrovni, a nemusely hned realizovat nepřátelské vojenské aktivity, byl založen Kartel.

Kartel tvořený pěti delegacemi, po jedné za každou korporaci , se stal jednou z nejmocnějších sil Sluneční soustavy. Jednotlivé delegace sestávají z tisícovek diplomatů, úředníků a pracovníků korporací.

I když byl Kartel původně určen ke zlepšení spolupráce mezi korporacemi, s příchodem Černé legie získal aktivnější roli a větší pravomoci k boji proti novému zlu. Stal se jedinou možností, jak mohly Megakorporace spojit své síly a postavit se Černé legii.

Kartel zformoval elitní vojenskou sílu, Doomtroopery, sestávající z nejlepších vojáků a nejzkušenějších stratégů nejkvalitnějších jednotek všech korporací. Hlavní úlohou této armády je boj proti Černé legii, kdekoliv se objeví. Vše je řízeno a ovládáno Kartelem.

Kartel provádí četná vyšetřování ve snaze zabránit vnitřní infiltraci Černou legií. Některé jeho operace jsou tak utajované, že ani šéfové korporací nevědí, k čemu jsou armády Kartelu používány.

V této komplexní síti tajných operací se vyvinuli skupiny, které provádějí činnost bez jakékoliv kontroly či řízení nejvyšších míst Kartelu, a mají své vlastní temné cíle. Používají svou moc a kontakty k realizaci nelegálních činností jako pašování drog a zbraní, vražd a špionáže. Některé z nich zašli tak daleko, že navázali kontakty s Černou legií a kacířskými kulty za účelem provádění svých špinavých plánů.

Struktura

Kartel je tvořen pěti delegacemi, jednou za každou Megakorporaci. Každá delegace je sama obrovskou organizací. Tisíce politiků, diplomatů, odborníků, poradců a úředníků jsou Megakorporacemi jmenovány do delegací, aby prosazovali jejich různé zájmy v Kartelu. Nejvyšší vyslanci se scházejí v Nejvyšší radě, což je výbor, který má ve všem kromě bezpečnosti nejvyšší slovo. Bezpečnostní problematiku řeší Rada Bezpečnosti, tvořená vybranými diplomaty a delegáty jednotlivých Megakorporací. Rada bezpečnosti má přímé velení nad armádou Doomtrooperů. Nejvyšší Rada má dva další úřady. Jsou to Vyšetřovací výbor Kartelu (VVK) a Výbor spolupráce Kartelu (VSK). Obsahem jejich činnosti je dohlížet na problémy, které vyžadují plnou spolupráci zúčastněných, jako například vyšetřování akcí Temnoty a koordinace společných operací.

Bratrstvo je v Kartelu zastoupeno oddělenou delegací, která nehlasuje. Je tvořena úředníky a pozorovateli a má možnost volně sledovat činnost téměř všech výborů organizace. Bratrstvo ví o existenci tajných organizací v rámci Kartelu a snaží se do nich proniknout a získat větší kontrolu nad Kartelem a tedy nad Megakorporacemi.

Operace Kartelu

Kartel vznikl jako neutrální místo, kde by korporace mohly mírnit konflikty vzájemnou informovaností a společně postupovat v řešení problémů. Proto byly vytvořeny delegace. Z růstem delegací se také zvětšoval rozsah činností Kartelu. Komunikace mezi jednotlivými odděleními Kartelu a mezi delegacemi Megakorporací byla od počátku velice špatná a brzy vyústila v dnešní neuspořádanou situaci. V skutečnosti ty nekonečné války a konflikty mezi Megakorporacemi způsobily nemožnost jakékoliv spolupráce, a rozhovory a vyjednávání často končily místo mírem a porozuměním krvavými bitvami a nekonečným obviňováním.

Místo toho, aby se snažily zlepšit spolupráci mezi Megakorporacemi, delegace si více hleděly prosazování zájmů vlastní Megakorporace.

Jedním z mála projektů, které přinesly původně očekávané výsledky, bylo vytvoření armády Doomtrooperů. Především proto, že Rada bezpečnosti sestává hlavně z velice schopných důstojníků, a jedinou částí organizace, která pracuje podle původních idejí.

Výbory

Veškerá vyšetřování v zájmu Kartelu jsou vedena jedním ze dvou vyšetřovacích výborů. Známější z nich je Výbor pro vnější vyšetřování (VVV), často zvaný zkráceně Vnější. Zabývá se všemi případy, do kterých nejsou přímo zapleteni zástupci Kartelu. Mezi typické patří odhalování agentů Černé legie a snaha zničit organizace pirátů a pašeráků. Také většina vražd je vyšetřována Vnějším výborem.

Druhým Výborem je VIV, Výbor pro interní vyšetřování, nazývaný mezi zástupci a pracovníky Kartelu Vnitřní. Tento výbor vyšetřuje případy, do kterých jsou zapleteni zástupci Kartelu, a také problémy související s vnitřní politikou Kartelu. Nejčastěji se zabývá odhalováním infiltrátorů a kacířů uvnitř Kartelu samotného.

Doomtroopeři

Oficiální vojenskou silou Kartelu jsou Doomtroopeři, nejznámější a nejobávanější vojáci ve Sluneční soustavě. Jsou to elitní bojovníci ze speciálních jednotek, trénování pro boj s hordami Černé legie. Dokážou se svou divokostí vyrovnat i nefaritům a jsou vyškoleni v boji proti samotným kořenům zla.

Doomtroopeři operují pod velením Rady bezpečnosti. Vojáci jsou odváděni Megakorporacemi, které jsou též odpovědny za udržování stavu a počtu vojáků na tradiční úrovni pěti set mužů. Technické zabezpečení a druhotné funkce jsou organizovány Kartelem, avšak mužstvo opět poskytují z větší části Megakorporace.

Bojové jednotky

Základní jednotka Doomtroopeřů je většinou tvořena dvěma muži. Oba jsou vyškoleni ve všech typech boje, avšak různou měrou. Jeden je většinou expert na boj na blízko, zatímco druhý se specializuje na podpůrnou palbu. Složení těchto jednotek může být modifikováno v závislosti na povaze misí, pro které jsou určeny.

Vybavení

Vybavení a výzbroj Doomtrooperů vyvíjejí Megakorporace v pevné spolupráci s techniky Doomtrooperů. Používaná technologie je vždy dokonalejší a modernější, než jakékoliv dostupné standardní vybavení. Mnohé zbraně používané Doomtroopery existují pouze jako prototypy. Pancíř pro Doomtroopery je vyroben z lehkých plastických hmot a keramiky, s vnitřním prostorem obloženým novými energii pohlcujícími materiály, které dodává Kybertronik.

Mise

Doomtroopeři jsou nasazování k rozličným úkolům, nikdy však v konfliktech mezi korporacemi či soukromými osobami. Také nebyli nikdy použiti proti Bratrstvu. Drží se jediného záměru - bojovat proti Černé legii. Jednotky Doomtrooperů jsou opravdové ničící stroje pro akce v malém měřítku. Často provádějí speciální zásahy proti nepřátelským pevnostem, a v takových nebývá nasazováno více než deset či dvacet válečníků. Nejnebezpečnějšími úkoly jsou útoky proti hnízdům kacířů či dokonce proti samotným mocným citadelám Černé legie.