RASPUTINOVI SYNOVÉ

"Po více než sto let naši předkové žili ve Velkém krytu. Chráněni před zkázou Posledních dní, udrželi při životě staré způsoby. Čekali na den, kdy bude svět na povrchu připraven na jejich příchod. Všichni jsme se mořili pod zemí, chránění svou vírou. Ale nyní jsme vyšli nahoru a zapřísáhli jsme se, že naučíme nižší rasy našim způsobům, vzděláme je v naší civilizaci a zničíme ty, kdo by nás ohrožovali. Už se nenecháme zatlačit zpět do podzemí. My jsme Rasputinovi synové, a toto je naše země."

PRVNÍ CAROVÉ

Rasputinovi synové jsou zdaleka nejvyvinutější ze všech nových evropských kmenů. Jsou to potomci těch, kteří vyhledali úkryt pod zemí, a žijí v obrovských gotických městech v království, které nazývají Preussie. Když války Posledních dní předznamenaly konec Starého světa, první Car odvedl své vyvolené dolů do mamutích krytů. Během těchto temných desetiletí žila generace za generací v podzemí a dýchala sterilní vzduch, zatímco svět na povrchu se měnil a kazil. Když žije pod zemí celá společnost, musí se k udržení pořádku vyvinout striktní zákoník, a i když ve společnosti občas propuklo násilí, Carovo učení pomalu převládalo nad mnoha nižšími věroukami. A tak, když nadešel den výstupu z hlubin, lidé vyšli ven se společností Rasputinových synů pevně zakotvenou v myslích. Staré mapy odhalily mnoho zapomenutých měst a noví lidé je začali rychle obnovovat. Přitom k sobě přidali mnoho dalších kmenů - jako nevolníky nebo otroky. Ty, kteří to odmítli, jednoduše přemístili na jiná, příhodnější místa, která lépe vyhovovala jejich mutované podstatě. Některé ubytovali v ohromných sanatoriích, ve kterých jsou dnes především političtí vězni. Sanatoria byla vystavěna v drsných severních zemích, kde slunce žhne skrze díru v ozónové vrstvě. Lidem, kteří tam žijí, spíše protože se tam narodili, než z vlastní vůle, se pomalu vyvíjí tmavší, silnější kůže než jejich bratrancům, aby dokázali vydržet rakovinu působící světlo. To ovšem nelze říct o těch chudácích v sanatoriích, kteří obvykle zemřou během několika let od příjezdu.
Nová Rasputinská města jsou krví Preussie. během jediné generace od jejich výstupu z podzemí bylo vytvořeno rasputinské hlavní město Nová Praha, jejíž monolitické továrny vyfukují kouř a páru, protože se v nich probouzí stará technologie. Jak se Rasputinci šířili, brzy se střetli s mnoha dalšími kmeny - především s nenáviděnými Templáři, kteří se brzy stali jejich úhlavními nepřáteli. Na útesech a horách sousedících s územím Templářů postavili obří opevněná města, aby je chránila před útokem.

VON BERNOVA TŘINÁCTÁ

Bylo to v prvních desetiletích Preusského císařství a nepřátelé napadali zemi ze všech stran. Nejhorší hrozba přišla ze západu - vražedná křížová výprava Templářů. Von Bernovi kozáci byli vysláni, aby bránili malou pevnůstku, ale zjistili, že tam na ně Templáři už čekají. Von Bern věděl, že Templáři jsou v přesile deset na jednoho, ale že ústup by jim otevřel cestu do samotného hlavního města. Namísto toho tedy vedl útok do Údolí krve. Tento lítý boj nepřežil ani jeden kozák, ale každý sebou vzal do hrobu mnoho Templářů. Když přitáhly rasputinské posily, zdecimovaní Templáři se stáhli. Legenda prví, že Von Bern padnul poslední. Stál prý uprostřed masakru, pokrytý krví svých přátel, v jedné ruce držel Preusskou zástavu a ve druhé svou šavli. Třináctá byla obnovena a pojmenována na jeho počest.

SPOLEČNOST

Rasputinská společnost je hrdá na své spojení s minulostí a věří, že je ostatním kmenům vysoce nadřazená. Přestože jejím základem je feudální systém, Rasputinci ho dokázali adaptovat tak, aby vyhovoval potřebám plně funkční industriální společnosti. Car vládne ze svého skvostného a těžce opevněného Zimního Paláce a jeho pět Oberstů a vybraní vévodové sdělují jeho vůli lidu. Vévodové mají od Oberstů udělenu vládu nad ohromnými díly rasputinského území a vůči vlastním poddaným mají téměř královská práva. Většinou vládnou bez zásahu dvora - za předpokladu, že mu stále posílají požadované daně a vojáky, a že ukazují svou loajalitu. Pod vévody jsou Baroni, kteří velí menším pevnostem, často na hranici nebezpečného území. Baroni jsou důležitý spojovací článek mezi armádou a společností, protože většinou jsou povýšeni z nižší armádní hodnosti a postrádají rodokmen potřebný k tomu, aby se mohli stát vévody. Vzduch v rasputinských městech je vyjímečně toxický, je to nebezpečná směs už tak dost znečištěné atmosféry a chemikálií vypouštěných Preusskými továrnami. Mnoho z nižších nevolníků žije smutné, krátké životy plné bídy a utrpení, ale jsou spokojení s vědomím, že jsou alespoň v bezpečí. Vojáci a ti vznešenějšího původu žijí ve větším pohodlí a ven vycházejí vždy jen ve zbroji a plynové masce. Šlechtic v nabíraných šatech a voják jsou hrdiny všech nevolníků, kterým se stále opakuje, že pokud budou dost silní a mít dost velké štěstí, jednoho dne se budou moct zařadit mezi ně. I takové případy se stávají, ačkoli jejich četnost se stále snižuje. Dodnes každá rodina umožňuje alespoň jednomu svému potomku - obvykle tomu nejsilnějšímu - vstup do armády, a mnoho je dokonce nechá vstoupit k vojsku všechny.

VLIV CIZINCŮ

Úspěch rasputinské společnosti nepřitáhl jenom pozornost jejich válkychtivých sousedů. Na nižších stupních se přítomnost Černé symetrie stále zvyšuje. Agenti Černé legie se stále snaží každého, koho můžou, obrátit proti jeho pánům a nabídnout mu jiný, temnější způsob života. To, že Rasputinci jsou nejblíže k citadele Černé legie postvené hluboko v Germánských pustinách, z nich činí hlavní cíl její pozornosti. To dokázal i strašný pád Curichu - tehdy bylo jedno z nejhrdějších měst Preussie dobyto Černou legií a všichni obyvatelé byli buď povražděni nebo zkaženi Černou symetrií. Celé dekády vyhledávali Cara všichni, kdo stáli proti Temnotě. Agenti Bratrstva mají na Carově dvoře stálé místo a minulí vládci se dlouho zajímali nejen o znalosti, které Bratrstvo má o Velké temnotě, ale i o znalosti těch, kdo odešli. O Megakorporace a svět před Pádem. Někteří dokonce utvořili zakázanou alianci s vyslanci Bauhausu, zatímco jiní zaprodali svou duši Temnému.

TEMNÉ SPIKNUTÍ

Celé generace byl Car absolutním vládcem rasputinské společnosti. Jeho pět zvolených Oberstů mu bylo oddáno až k smrti. Ale to se nedávno změnilo, protože Car byl zavražděn. Tiše a aniž by to někdo věděl, tedy kromě samotných vrahů - Oberstů. Během mírového procesu s Luteránskou Triádou byli dva Obersti obráceni Černou symetrií. Jsou to kacíři, kteří pracují u dvora a pokoušejí se manipulovat ostatními třemi vládci ke svým vlastním cílům. Vražda Cara jednak zastavila mírový proces a tím zvýšila moc a vliv Oberstů a jednak destabilizovala kontinent, což podpořilo dlouhodobé plány Černé symetrie. Oberstové nahradili mrtvého Cara podvodníkem a nyní vládnou zemi zkrze něho. Pod hrozbou smrti musí nový Car poslouchat jejich rozkazy, ale na oplátku může využívat všech výhod svého úřadu.

ARMÁDA

Rasputinská společnost je jedna z nejvíce armádně založených ze všech nových království. Pět mocných Oberstů vládne nad všemi aspekty rasputinského života a díky nutnosti armády coby nejdůležitějšího aspektu si železnou pěstí udržují moc. Když nahradili Cara svou loutkou, užívají si pohodlí Zimního paláce a vévodství udílejí svým oblíbencům, přičemž ty, kdo se jim odváží postavit, posílají do sanatorií nebo na frontu. Samotná armáda se dělí na pět částí, z nichž každé velí jeden Oberst. Rasputinci mají k dispozici také nejvivinutější technologii ze všech kmenů.

Komandant HERT

Tmavá kůže komandanta Herta, hrdiny Obležení Strutzigu a Styriánské ofenzívy, je následek jeho dětství v severních pustinách Preussie. Jako sedmnáctiletý Soldát Korouhevník zažil útok Černé legie na Strutzig. Chtěla dobýt další město po Pádu Curichu. Než přijely posily, byli všichni velící důstojníci dávno mrtví a Hert se ujal velení a inspiroval zbytky obránců k boji do posledního. Od té chvíle byla jeho kariéra zářivým příkladem Prusského hrdiny ... ale skrývá temné tajemství. Přežil obléhání jenom proto, že se stal kacířem a jeho raketový vzestup způsobili ti Obersti, kteří také slouží Temnotě. Pro Preussiany je hrdinou, ale ve skutečnosti nechal pobít vlastní lidi, aby mohl sloužit Černé legii.